תקנון האתר • רבקה זהבי פאות

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר – משתמש
כללי
1. תנאי השימוש שלהלן באים להבהיר את היחסים בין מפעילת אתר אינטרנט זה, רבקה זהבי פאות בע"מ (להלן:"האתר" ) לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשרותי האתר (להלן: "המשתמש" ו"האתר"- בהתאמה). המשתמש מצהיר כי בעצם כניסתו לאתר, שימושו באתר ובשירותיו, הינו מסכים לקבל על עצמו את התנאים המפורטים להלן.
2. בתנאי השימוש שלהלן ובכל הטקסטים שבאתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר.
3. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו.
קניין רוחני והשימוש באתר
4. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לאתר.
.5האתר, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן:"התוכן)הנם רכושה הבלעדי של האתר אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהאתר, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.
כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק. פעילות כגון העתקת משרות מאתר רבקה זהבי פאות בע"מ ופרסומן לצרכים מסחריים באתר אחר, הינה עבירה מוסרית ממדרגה ראשונה ולפיכך האתר מגנה זאת, ומוקיע פעילות זאת מכל וכל.

על מנת למנוע העתקת המודעות לאתרים אחרים – כל זכויות היוצרים במודעה שייכות בלעדית לאתר רבקה זהבי פאות בע"מ ) ). המעסיק העביר את זכויותיו במודעה לאתר והאתר אינו מאשר לאף אדם /חברה / אתר אינטרנט אחר להציג את תוכן המודעה ללא אישור בכתב מהנהלת האתר (יש לציין שאישור כזה לא ניתן עד היום מעולם לשום גורם).
6. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

אחריות
7. האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר. האתר לא יישא באחריות כלפי המשתמש ו/או המעסיק בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני.
8. האתר עושה כל שביכולתו לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך הוא אינו נושא באחריות או ערב לטיב המידע המוצג באתר (לרבות, ביחס לתוכן המודעות) ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. פרסום המודעות ותוכנן ו/או המידע על מעסיקים פוטנציאלים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של האתר לגבי נכונות ו/או אי נכונות כדאיות השירותים. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והאתר אינו אחראי לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.
מגבלות על תוכן המסמכים הנשלחים למעסיקים – המשתמש מתחייב כלפי האתר כי לא ישלח דרך האתר לכל צג ג' שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמעסיקים בפרט; באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
10. האתר עושה מאמצים רבים על מנת לאבטח את האתר ועושה ככל שביכולתו ובשליטתו למנוע כל הפרעה בעת עשיית שימוש באתר. עם זאת מובהר בזה, כי השימוש באתר נעשה וניתן כשירות כפי שהוא (As Is) והאתר אינו מתחייב כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי האתר לא יהיה אחראי בכל צורה בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידוו/או על ידי צד שלישי אחר, ובין אם לאו.
11. האתר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתו, וללא צורך במתן הודעה מראש.
12. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
13. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, האתר לא יהיה אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.
מבלי לפגוע מהאמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן, כל משתמש אשר נרשם לשירות הניתן באתר אותו מציע האתר, מצהיר כי הוא מעוניין ומסכים כי האתר ו/או כל חברה אחרת שתמונה על ידה תפיץ את מודעתו לכל צד ג' שהוא שהאתר ו/או מי מטעמה יבחר להפיץ אליו את המודעה. בין בתשלום או שלא בתשלום.
המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו כי לצורך הפצת המודעה רשאי האתר להיעזר בשירותים של חברות הפצה שהינן בעלת מאגרי מידע והוא נותן בזה הסכמתו לאתר ו/או לכל חברה אחרת שתמונה על ידה לעשות שימוש במודעה ולהפיצה לכל צד ג' שהוא וכי ידוע לו כי פרטי המודעה ישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או של כל חברה אחרת שמונתה על ידי החברה.
המשתמש מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הפצת מודעתו וידוע לו כי האתר אינו חייב ליידע אותו בדבר זהות הצדדים השלישיים אליהם תגיע המודעה.
המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי שירותי הסיוע באתר אינם מבטיחים דבר מצד האתר או מצד כל צד ג' אחר אליו ישלחו וכי אין האתר מתחייב שבעקבות הפצת המודעה יזכה המשתמש להטבה כלשהיא.
שימוש במידע פרטי
15. האתר מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר.
יחד עם זאת, האתר שומר על זכותו לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
16. האתר שומר על זכותו לשמור מידע ופרטים אודות במאגרי המידע שלו, וזאת על מנת להציע למשתמש משרות פוטנציאליות, התואמות, לדעת האתר, את כישוריו. האתר מתחייב כי לא יעביר פרטים אלה למעסיקים פוטנציאלים, מבלי שהמשתמש יאשר את העברת הפרטים כאמור, מראש. בהתאם לכך, האתר רשאי מעת לעת לשלוח אל המשתמש מידע פרסומי ו/או שיווקי אודות פעילויותיו השונות. המשתמש מאשר לאתר לשלוח אליו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל. הסכמה זו הינה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן.
המשתמש מסכים בזה כי פרטיו האישיים יישמרו במאגר הנתונים של האתר ובאתר. כן מוסכם על המשתמש, כי בנתונים אשר ישמרו בבסיס המידע יעשה שימוש על ידי האתר לצורך ניתוח סטטיסטי.
17. מבלי לפגוע באמור לעיל, ועל אף האמור בסעיפים 15 ו-16לעיל, האתר יראה את עצמו רשאי להעביר פרטים אישיים של המשתמש ומידע אודות דפוסי השימוש שלו באתר וברשת במקרים שלהלן:
א. במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר, או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או אם בצע באמצעות האתר ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
ב. במקרה ויתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש ו/או מידע אודותיו לצד שלישי;
ג. במקרה ויתגלעו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין האתר;
ד. בכל מקרה שאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
התקשרות עם צד שלישי
כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את האתר או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה.
19. האתר אינו אחראי על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי האתר
סמכות שיפוט ודינים
20. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

תקנון אתר (רבקה זהבי)